سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم امیدی نسب – مهندس بهداشت محیط
سیده مریم موسوی – مهندس بهداشت محیط
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

چکیده:

سیستم راکتور ناپیوسته متوالی SBR از روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و نیز یکی از سیستمهای اصلاح شده لجن فعال است که با ایجاد قراین بیولوژیکی درآن به خوبی می توان فسفر مازاد را از فاضلاب جدا نمود. دراین مطالعه عملکرد میزان کارایی سیستم راکتورهای ناپیوسته متوالی در حذف فسفر فسفاته از فاضلاب مصنوعی محتوی سوبستره با سرعت تجزیه پذیری مخلوط در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی شد راکتوری با ظرفیت مفید ۲۸ لیتر و دریک چرخه کاری ۲۴ ساعته با توالی فازهای ۳۰ دقیقه پرکردن ۱۸۰ دقیقه هوازی ۱۲۰ دقیقه بیهوازی ۹۰۰ دقیقه هوازی ۱۸۰ دقیقه بیهوازی و ۳۰ دقیقه تخلیه در ۶ مرحله مورد بهره برداری قرار گرفت برای تعیین میزان کارایی سیستم درحذف فسفر فسفاته ورودی TP در تمام ۶ مرحله به ۲۰mg/l بود همچنین غلظت بارآلی COD رودی درمرحله اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم به ترتیب ۴۰۰، ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۵۰ و ۷۰۰ و ۸۰۰ mg/l بود نتایج نشان داد که بیشترین میزان بازدهی حذف مواد آلی و فسفر فسفاته درم رحله ششم به ترتیب حدود ۹۶/۵% و ۳۳/۰۵% بود با افزایش بارآلی بازدهی بحذفمواد آلی و فسفر افزایش یافت