سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطااله رخش خورشید – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ادریس بذرافشان – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمد دهدار – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
علی سهرابی – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

فاضلابهای بیمارستانها یکی از عفونی ترین فاضلابها می باشند ، به منظور کاهش آلاینده های موجود در فاضلاب لازم است این قبیل فاضلابها قبل از تخلیه به محیط تصفیه شده بطوریکه پس از تصفیه با استانداردهای پساب خروجی مطابقت داشته باشد . در این مطالعه ای با هدف تعیین کارایی سیستم تصفیه خانه دو بیمارستان خاتم الانبیا (ص)و زایشگاه قدس زاهدان در سال ۱۳۸۱ انجام گرفت ، در این مطالعه تحلیلی در طول دو ماه به طور تصادفی یازده نمونه از تصفیه خانه زایشگاه قدس و نه نمونه از تصفیه خانه بیمارستان خاتم الانبیا (ص) بطور همزمان از فاضلاب خام و پساب خروجی و در مجموع چهل نمونه اخذ گردید . پارامترهای BOD , COD , TSS در این نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و ار آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و علاوه بر آن شاخص های میکروبی شامل کلیفرم کل و مدفوعی در ورودی و خروجی سنجیده شد. در بررسی این دو تصفیه خانه به روش هوادهی لجن فعال متعارف ، علیرغم معنی دار بودن ( ۰/۰۵ >P) تغییرات BOD , COD , TSS فاضلاب ورودی و خروجی ، ملاحضه شد ،TSS کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی پساب خروجی زایشگاه قدس و کلیه پارامترهای اندازه گیری شده پساب خروجی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) با استاندارد فاصله داشته و از آن بیشتر است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این دو تصفیه خانه از کارایی مطلوبی در حذف آلاینده ها برخوردار نیستند و لازم است در بهره برداری و نگهداری آنها دقت بیشتری معمول گردد.