سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه یزد
هادی پوردارا – استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – استادیار گروه خاک، دانشکده عمران، دانشگاه یزد
مسعود زینی – دانشوری گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

در بسیاری از پروژه های عمرانی در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا می باشد، لازم است تا سطح آب زیرزمینی پایین آورده شود که به آن خشک اندازی گفته می شود. یکی از روش های خشک اندازی سیستم ترکیبی چاه های پمپاژو دیواره آب بند می باشد. در صورتی که با استفاده از چاه های پمپاژ نتوان به میزان افت مورد نظر دست یافت و یا اینکه میزان پمپاژ از چاه محدود باشد با استفاده از دیواره آب بند در مجاورت چاه می توان افت مورد نظر را ایجاد کرد.در این پژوهش با استفاده از یک مدل فیزیکی به نام دستگاه هیدرولوژی ۱ به منظور ارزیابی تأثیر عمق و محل دیواره آب بند و همچنین میزان پمپاژ از چاه، بر روی میزان افت سطح آب و آبدهی چاه، با درنظر گرفتن خاک هایی بانفوذپذیری مختلف، تأثیر عوامل فوق مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز یک راهکار طراحی برای تعیین عمق نفوذ دیواره آب بند در حالتی که پمپاژ محدود می باشد و همچنین تعیین دبی پمپاژ از چاه در حالتی که عمق نفوذدیواره آب بند محدود می باشد، ارائه شده است.