سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باهر اطلسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیع
فرهاد میرزایی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه
مسعود پارسی نژاد – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه
علی جعفریان – استادیار گروه تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کمبود و کاهش کیفیت منابع آب شرب در جهان منجر به ایجاد بحران در جهان و بسیاری از کشورهای مناطق بویژه خاورمیانه شده است . نیترات به عنوان یکی از شاخصهای شیمیایی آلودگی آب مطرح است که با استفاده از روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی میتوان آنرا حذف نمود. در این تحقیق عملکرد سیستم اسمز معکوس ۱ در حذف نیترات بصورت کار آزمایشگاهی بررسی شده است. دستگاه اسمزمعکوس مورد استفاده به ظرفیت ۳۰۰ لیتر در روز، دارای فیلتر TFC-3012 می باشد. در آزمایش ها از شوری ۱۰۰۰و ۱۵۰۰و۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و نیترات با غلظتهای ۱۰، ۲۰،۳۰، ۵۰،۱۰۰،۱۵۰ میلی گرم بر لیتر بر حسب نیتروژن استفاده شد. جهت تعیین حداکثر قابلیت سیستم اسمزمعکوس در حذف یون نیترات و نیز مقایسه آن در صورت وجود عوامل دیگر کیفیتی موجود در آب نظیر شوری؛ در این تحقیق به بررسی تاثیر غلظت یون نیترات به تنهایی بر روی راندمان حذف سیستم اسمز معکوس و در صورت وجود شوری های مختلف بررسی شد. نتایج نشان دهنده کاهش راندمان حذف از ۶۹ درصد به۹۱ درصد به ازای افزایش غلظت های مختلف نیترات و افزایش راندمان حذف برای یک غلظت مشخص شوری در صورت افزایش غلظت نیترات بود. همچنین کارایی سیستم برای تصفیه آب برای اهداف شرب و کشاورزی بررسی شد که برای غلظت های بالای ۱۰۰میلی گرم بر لیتر نیترات در شوری های بالاتر از ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر، در صورت عبور دو بار از غشاء سیستم اسمز معکوس موجود، آب مناسب برای شرب تولید خواهد شد..