سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه بیرجند
کاظم خاوازی – استادیار خاکشناسی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع واقع در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند روی قم IL111 گلرنگ انجام شد. در ایم آزمایش اثر ۹ سویه باکتری سودوموناس فلورسنت به همراه یک تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور عدم تداخل باکتریها، آبیاری هر کرت به طور جداگانه انجام شد و پس از برداشت، گیاهان مایه زنی شده با ۹ سویه به همراه تیمار شاهد به لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد بررسی شدند وداده های بدست آمده با استفاده از نرم فزار کامپیوتری SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله مایه زنی بذور گیاه با سویه های مختلف پسودوموناس فلورسنت موجب افزایش عملکرد و تمامی اجزای عملکرد شد، هر چند این تاثیر به لحاظ آماری به سطح معنی دار نرسید. اما نتایج حاکی از آنند که سویه برتر در این ازمایش عملکرد گیاه گلرنگ را تا حدود ۳۲% نسبت به شاهد افزایش داده است.