سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور ضرابی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمد رضا سمرقندی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
سید جواد جعفری – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمود تقوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ساری

چکیده:

مشخصه پسابهای نساجی رنگی بودن آنها است و حاوی انواع الاینده های آلی و غیر آلی می باشند. بنابراین لازم است که اینگونه پساب ها قبل از تخلیه به محیط با استفاده از روش های موثر مورد تصفیه قرار گیرند. مواد و روشها : جاذب مورد استفاده از منطقه تیکمه داش آذربایجان شرقی تهیه شد. در این مطالعه حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red14 به وسیله پوکه معدنی بررسی شد . پارامترهای مختلفی از جمله غلظت اولیه رنگ و زمان بررسی شد . نتایج کارایی حذف هر دو نوع رنگ با افزایش زمان تماس و غلظت اولیه محلول رنگ افزایش یافت. از دو ایزوترمی فروندلیخ و لانگمیر جهت محاسبه ثابت تعادل استفاده گردید. جهت تعین بهترین مدل ایزوترمی از آنالیز رگرسیون خطی استفاده گردید.نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red14 به ترتیب از معادلات ایزوترمی لانگمویر و فروندلیخ پیروی می کند . محاسبات حاصل از معادلات سینتیکی نشان داد که سینتیک حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red14 از معادله شبه درجه دوم پیروی می کند. نتیجه گیری بطور کلی نتایج از این پژوهش نشان داد که می توان از پوکه به عنوان یک نوع جاذب ارزان قیمت در جهت حذف رنگ های آزو استفاده کرد.