سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا دقیقی اصلی – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
سلین آقابگیان – کارشناس ارشد اقتصاد
مریم شاداب شمس آباد – کارشناس ارشد ریاضیات

چکیده:

اصل اساسی برای شرکت های بیمه، افزایش توان پرداخت خسارت از محل بازده سرمایه گذاری ها است . بنابراین سرمایه گذاری ها باید به گونه ای سازماندهی و تدوین شوند که از یک تداوم جریان نقد و تطابق زمانی با پرداخت خسارت برخوردار باشند . هدف این مقاله معرفی یکی از استراتژی های سرمایه گذاری با عنوان مدیریت دارایی – بدهی که یکی از روش های مدیریت سرمایه در استراتژی های سرمایه گذاری است و بررسی کارایی شرکت های بیمه طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۸ با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می باشد. همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانل عوامل موثر بر کارایی سرمایه در تولید حق بیمه و کارایی اندوخته سرمایه ای در تولید سود خالص شرکت های بیمه با استفاده از متغیرهای عملکرد سرمایه گذاری مشخص شده اند که نتایج حاصل نشان می دهند که شرکت های بیمه از دارایی ها در جهت تولید حق بیمه و سود استفاده منا سب نکرده اند، لذا توجه و تأکید بر به کارگیری استراتژی های مناسب سرمایه گذاری باید از اولویت های مسئولین شرکت های بیمه باشد.