سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محمدپورعمران – دکتری مهندسی صنایع
مسعود برغندان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدصادق یداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

بررسی کارایی سازمانهای آموزش محور به دلیل حساسیت و اهمیت آنها ازمباحث بسیارمهم به شمارمی آید که نیازمند به بررسی و اندازه گیری دقیق می باشد معیارهایی کهب رای اندازه گیری کارایی به کارمیرود به دو دسته کلی تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی تقسیم می شود درروش تحلیل مرزکارایی ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه درنظر گرفته میشود و فعالیت برروی مرز بهعنوان بهترین عملکرد و زیرمرز به عنوان ناکارایی تلقی میشود یکی ازروشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد روش برنامه ریزی خطی است که درآن فرم تابعی خاصی برای مرزکارایی درنظر گرفته نمی شود دراین مقاله با استفاده ازروش DEA کارایی فنی ۷نمایندگی قانون قلمچی دراستان مازندران اندازه گیری شده ست و طبق نتایج بدست آمده با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ۲نمایندگی و بافرض بازدهی نسبت به مقیاس ۵نمایندگی کارا هستند.