سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود مشهدی حسینعلی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

روشهای آنالیز هارمو نیک از جمله روش تخمین کمتر ین مربعات هارمو نیک LS-HE به منظور آنا لیز طیفی و تشخیص فرکانسهای موجود در سیگنالهایی با ماهیت پریودیک مورد استفاده قرار میگیرند . انتظار میرود تا لرزش ها و لغزشهای اپیزودیک نیز به عنوان نوعی از زمین لرزه های تدر یجی با ماهیت پریودیک با استفاده از روش های آنالیز هارمونیک قابل شناسایی باشند. هدف از این مقاله بررسی کارایی روش برآورد کمترین مربعات هارمونیک LSHE در شناسایی و تشخیص این نوع از زمین لرزه های تدریجی است. برای این منظور سری های زمانی خام مربوط به یک ایستگاه دائمی از آرایه ژئودتیک شمال غربی اقیانوس آرام PANGA با توزیع مناسب که قبلاً وقوع این زمین لرزه ها در آن با روش های دیگری تایید شده، مورد ارز یابی واقع شده است . طیف این سر ی زمانی بعد از حذف فرکانس های غالب در سری زمانی مختصات GPS و آفست های سخت افزاری با روش LS-HE بررسی شده است . نتیجه حاصل بیانگر آن است که بزرگترین مؤلفه هارمونیک شناسایی شده در سری زمانی این ایستگاه دارای پریودی برابر با پریود بیان شده بر ای این رویداد در مطالعات قبل ی انجام شده در این ایستگاه به منظور بررسی وقوع زمین لرزه های تدریجی می باشد. این امر نشانهای از قابلیت احتمالی استفاده از این روش برای بررسی وقوع لرزشها و لغزش های اپیزودیک با استفاده از سریهای زمانی GPS است.