سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسما شمسی گوشکی – کارشناس ارشد،بخش مهندسی برق،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – دانشیار،بخش مهندسی برق،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان
سعید سریزدی – دانشیار،بخش مهندسی برق،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان

چکیده:

بازیابی تصویر براساس محتوا CBIR شامل مجموعه ای از روشها برای پردازش ویژگیهای دیداری یک تصویر پرس و جو به منظور پیدا کردن تصاویر مشابه آن دریک پایگاه تصویر است دربازیابی تصویر بردار پرس و جو در فضای جستج بو نحوی که از تصاویر نامرتبط دور و به تصاویر مرتبط نزدیک شود حرکت می کند در روشهای چند پرسشی ابتدا بردار پرس و جو به چند بردار تبدیل شده سپس در فضای جستجو حرکت می کند برای این منظور تصاویر مرتبط خوشه بندی شده و مرکز هر خوشه به عنوان یک پرس و جوی جدید در نظر گرفته می شود دراین تحقیق روشهای مختلف خوشه بندی سلسله مراتبی در بازیابی تصویر به شیوه چند پرسشی با هم مقایسه شده اند درالگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی برای ترکیب دو خوشه باید میزان شباهت بین آن دو خوشه را محاسبه کرد روشهای متفاوت اندازه گیری شباهت بین دو خوشه منجر به الگوریتمهای مختلفی شده است که دراین تحقیق کارایی آنها دربازیابی تصویر به شیوه چند پرسشی روی یک پایگاه تصویر شامل ۱۰۰۰۰ تصویر از ۸۲ گروه معنایی با هم مقایسه شده است نتایج آزمایشها برتری روش WPGMC را نشان میدهد