سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالمطلب صید محمدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو
سیمین ناصری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو
امیر حسین محوی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو
کاظم ندافی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علو

چکیده:

امروز بسیاری از اجنماعات در سراسر جهان با محدودیتهای تامین نیازهای آبی مواجه هستند . از اینرو بازچرخش و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده بعنوان یک گزینه مناسب در مدیریت صحیح منابع آبی مطرح شده است. در برنامه ریزی برای استفاده مجددو باز چرخش فاضلاب دستیابی به استانداردهای کیفی آب جهت استفاده مجدد در هر یک از بخشهای کشاورزی ، تغذیه آبهای زیرزمینی ، صنعت ، پرورش ابزیان و …. ضروری است. در این پژوهش کارایی و تاثیر روش فیلتراسیون مستقیم با کاربرد فیلترهای چند بستری در حذف مواد جامد معلق ، کل فسفر ، کل ازت کجلدال و مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش اصلی پایلوت مورد نظر را ستونی به ارتفاع ۲ متر و سطح مقطع ۳۶ سانتی متر مربع از جنس پلکسی گلاس تشکیل داده است . مدیای فیلتر را ۴۰CM آنتراسیت د ربالاترین لایه ، ۲۵CM سیلیس در میانه و ۱۰CM گارنت در پایین ترین لایه تشکیل داده است . مطالعه بر روی پساب تصفیه ثانویه ( تصفیه صاحبقرانیه تهران ) انجام گرفت . کلرور فریک به عنوان ماده منعقد کننده انتخاب گردید . پساب مذکور از طی عملیات انعقاد و لخته سازی در سه بار سطحی(m3/m2hr)( 5 ، ۸ ، ۱۲ ) از صافی عبور داده شد . میانگین غلظت آلاینده های پساب خروجی از تصفیه خانه ( ورودی به فیلتر) در خصوص مواد جامد معلق ۱۸mg/l کل ازت کجلدال ۴/۹mg/l و مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی ۱۶mg/l بوده است. کارای این روش فیلتراسیون در حذف ۷۹TP و ۷۲ و ۶۷/۵ درصد حذف ۸۷TSS و ۸۶/۷ و ۸۶/۴ درصد ، حذف ۱۴/۵TKN و ۷ و ۵/۵ درصد حذف ۸۰BOD5 و ۷۴ و ۶۸ درصد در سه با سطحی مختلف می باشد . همچنین غلظت بهینه ماده منعقد کننده ( فرمول در متن اصل مقاله ) و مدت زمان کارکرد فیلتر به ترتیب ۲۹ و ۲۷ و ۲۳ ساعت بوده است. با استفاده از این روش تصفیه پیشرفته فاضلاب می توان به استانداردهای دفع و استفاده مجدد از فاضلاب جهت استفاده در مصارف مختلف غیر شرب شهری دست یافت.