سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی عطاپور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ – دانشگاه تهران؛

چکیده:

تخمین مقاومت کششی سنگها بکمک نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوره عنوان مقالهای است که در چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ارائه شده است. در مقالهی مذکور روش جدیدی ارائه شده است که بدون انجام آزمایش کششمستقیم و یا آزمایش برزیلی، و فقط با داشتن دادههای مربوط به آزمایش مقاومت فشاری تک محوره شامل مقاومت فشاری و نسبت پواسون، به تخمین مقاومت کششی پرداخته میشود. روش جدید بر این اصل استوار میباشد که اعمال نیروی فشاریدر یک جهت خاص بر نمونه، سبب القای نیروی کششی در جهت عمود بر آن میشود. با توجه به اینکه از نظر روابط الاستیکخطی، سختی مواد در حالت کشش و فشارش یکسان میباشد، در روش ارائه شده از نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری تک محورهی سنگها، به تخمین مقاومت کششی آنها پرداخته شده است. با بررسیهای بیشتر و با توجه به محدودیتهایی کهدر فرض الاستیک خطی برای سنگها وجود دارد، اصلاحاتی در رابطهی ارائه شده انجام گرفت. نتایج ارزیابیها نشان داد که رابطهی اصلاح شده تخمین مناسبتری را از مقاومت کششی برزیلی ارائه میدهد. در این مقاله با بررسی اصلاحات صورت گرفته و ارزیابی رابطهی اصلاحی، به مقایسهی نتایج بدست آمده از آن با نتایج برآورد مقاومت کششی حاصل از معیار هوک- براون پرداخته شده است.