سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان انوشا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه ع
محمدتقی صمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دا
محمدرضا سمرقندی – استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی
سیدنظام الدین حسینی – استادیاردانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد،واحد همدان

چکیده:

مصرف رنگ در صنایع نساجی جهان بیش ازده هزارتن در سال تخمین زده می شود و از این طریق سالانه ۱۰۰۰ تن رنگ وارد پساب خروجی این صنایع می گردد. با توجه به اینکه اکثر رنگهای مصرفی در صنایع نساجی منشأآلی داشته و از نمکهای حاوی حلقه بنزن تولید گردیده اند، لذااین رنگها می توانداز لحاظ سمیت و سرطانزایی مورد توجه قرار گیرند. به همین لحاظ استفاده از روشهای مختلف جهت حذف رنگ از اینگونه پسابها حائز اهمیت خاصی می باشد. در این تحقیق، کارایی حذف رنگهای اسیدی Acid Black 10B و Acid Cyanine 5R که جزءپرمصرف ترین رنگهای مورد استفاده در صنایع نساجی ایران می باشد، با کاربردروش اکسیداسیون پیشرفته بوسیله TiO2/UV مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر عوامل مؤثردر این فرآیندمانند pH ، غلظت اولیه ماده رنگی،غلظت TiO2 ومدت زمان تابش اشعه ماوراءبنفش نیز مطالعه گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص ساخت که بیشترین کارایی حذف در سیستم TiO2/UV رای رنگهای Acid Cyanine 5R و Acid Black10B یه ترتیب۸۶/۲% و ۸۸/۶% بدست آمده و شرایط بهینه بهره برداری از سیستم مذکور برای دو رنگ مورد مطالعه با زمان ماند ۶۰ دقیقه، غلظت رنگ ورودی ۱۰۰ ppm و غلظت دی اکسید تیتانیوم ۰/۴ گرم بر لیترحاصل گردیده است.به لحاظ کارایی حذف نسبتأبالای بدست آمده( ۸۸/۶% و ۸۶/۲% ) استفاده از این روش در تصفیه فاضلابهای صنایع نساجی و سایر صنایعی که به نحوی دارای رنگهای مذکور در فاضلاب خروجی می باشند توصیه می گردد.