سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا جوادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد زارع – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشگاه ت
شعبانعلی غلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
رضا فرجی – دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

زمین لغزش‌ها رخدادهای طبیعی بود که تحت تأثیر عوامل مختلف باعث ایجاد خسارت به طبیعت، انسان و تأسیسات می‌شود. یکی از مناطق مستعد در بروز این عامل طبیعی حوزه آبخیز واز در شمال کشور می‌باشد. به همین منظور از روش‌های آماری دو متغیر و تحلیل سلسله مراتبی برای پهنه بندی لغزش‌های این حوزه و تعقیب کارایی آن در محیط GIS استفاده شد. در میان روش‌های آماری دو متغیر از مدل ارزش اطلاعات و نسبت به فراوانی استفاده گردید. به منظور انجام پهنه بندی در ابتدا نقش پراکنش لغزش‌ها با بررسی های میدانی انجام گرفته و سپس نقشه‌های عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش تهیه گردید . از روش AHP به منظور اولویت بندی عوامل استفاده شد. بررسی‌های به‌عمل آمده ویژگی‌های سنگ چنان ۳۰، – از جا تکان باشید، حاصل از آب راه، کاربری اراضی را مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وقوع لغزش و نشان داد. در مرحله بعد از مدل‌های نسبت فراوانی، ارزش اطلاعاتی به AHP نقش خطر زمین لغزش با چهار رده خطر کم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تهیه گردید. ارزیابی مدل‌ها نشان داد که موجب ارزش اطلاعات باز میزان که جنبه کیفی ۸۸/۱ بیشترین کارایی را در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه داشت و روش‌های AHP و نسبت اطلاعاتی به ترتیب بیشترین دقت در تهیه نقشه خطر زمین لغزش منطقه دارد. در بررسی نقشه‌های خطر زمین لغزش ۳۷/۶۲ در صد میزان خطر در رده‌های خطر زیاد و خیلی زیاد قرار داشت که نشاندهنده خطر تعطیلی بالایی این حوزه در بروز زمین لغزش‌ها می‌باشد .