سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن احرامپوش – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سیدهپروین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدتقی قانعیان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه شهید صدوقی یزد
محمد تحقیقی حاجی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

رنگها مواد آلی با ساختار پیچیده غالبا سمی سرطان زا جهش زا غیرقابل تجزیه بیولوژیک ویکی از مهمترین آلاینده های فاضلاب نساجی و رنگرزی هستند این مطالعه با هدف بررسی کارایی خاکستر استخوان به عنوان جاذب طبیعی در حذف رنگ اسیدی نارنجی ۷ درشرایط اسیدی از فاضلاب سنتتیک انجام شد دراین مطالعه خاکستر استخوان درشرایط آزمایشگاهی تهیه و پس از خرد کردن با الکهای استاندارد ASTM با اندازه های ۱۰و ۱۶ مش دانه بندی شد جهت تعیین مشخصات ساختاری خاکستر استخوان از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و تعیین سطح ویژه آن از تکنیک ایزوترمBET استفاده شد غلظت رنگ در نمونه های مختلف با استفاده از اسپکتروفتومتردرطول موج ۴۸۴ نانومتر اندازه گیری شد ساختار خاکستر استخوان تهیه شده اغلب از هیدروکسی آپاتیت کلسیم بو ده و میزان سطح ویژه آن۱۱۲m2/gr بوده است نتایج مطالعات نشان داد که میزان جذب رنگ اسیدی نارنجی ۷ با کاهش غلظت اولیه رنگ افزایش دز جاذب و شدت اختلاط افزایش می یابد. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین میزان جذب در ۳۰ دقیقه اولیه انجام شد و جذب رنگ اسیدی نارنجی ۷ بعد از مدت ۲ ساعت به تعادل رسید و با افزایش میزان جاذب از ۰/۵ به ۴ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر میزان الاینده جذب شده در واحد جرم جاذب از ۲/۶۷۸ به ۰/۶۰۶ میلی گرم برگلرم کاهش می یابد خاکستر استخوان به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان و با امکان آماده سازی در شرایط مختلف می تواند به عنوان یک جاذب در تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.