سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی رازقی خرم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
امیرحمزه حقی آبی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
حسین فتحیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۳

چکیده:

یکی از مه مترین مسائل درتأمین آب کشاورزی یا شرب مسئله کنترل رسوب است. رسو بگذاری در کانا لهای انتقال آب باعث کاهش راندمان انتقال م یشود.در این تحقیق به ارزیابی راندمان حوضچه رسو بگیر بند انحرافی و آبگی ر کمندان واقع در روستای کمندان شهرستان الیگودرز استان لرستان پرداخته شده است. به این صورت که ابتدا با استفاده از نمونه برداری و آزمایش در محل، مقدار راندمان حوضچه موردنظر در دب یهای متفاوت به دست آم د. سپس این مقدار با مقدار راندمان تل هاندازی انداز هگیری شده توسط مد لهای ریاضی موجود که به وسیله محققین مختلف ارائه شد هاند مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که راندمان بهدست آمده از مدل گارده و رانگا به مقدار انداز هگیری شده از روش مستقیم نزدی کتر است.