سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سیدوحید غلمانی – کاشناس عمران
داود حسین شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
اکبر صالحی وزیری – کارشناس مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

استفاده از روشهای طبیعی مانند وتلند مصنوعی زیرسطحی یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب خانگی در بسیاری از کشورها است این روش علاوه بر کاهش هزینه تصفیه دارای راندمان بالایی نیز در حذف الاینده ها می باشد دراین تحقیق به تعداد ۱۰۰ عدد نمونه از چهاروتلند زیرسطحی در دو فصل زمستان و بهار برداشت شده و درظروف مخصوص میکروبی و شیمیایی درمجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل گردید و آزمایشهای کلیفرم کلی اشریشیاکلی استرپتوکوک مدفوعی و پارامترهای کنترلی نظیر DO pH EC TSS NH3 NO3 مطابق روش استاندارد روی نمونه های ورودی وخروجی از وتلندها انجام گرفت نتایج نشان داد میانگین راندمان حذف کلی چهاروتلند برای کلیفرم کلی اشریشیا کلی و استرپتوکوک مدفوعی به ترتیب ۶۴/۴ ، ۵۹/۳۸و۷۵/۰۴ درصد می باشد همچنین نتایج بیانگر آن است که وتلند گونه علی آباد برای اشریشیا کلی و کلیفرم کل و وتلند شاهد برای استرپتوکوک مدفوعی بیشترین راندمان حذف را دارد راندمان بدست آمده از وتلندها نشان میدهد که همه گونه های نی موجود دروتلند ها قادر است دست یابی به استاندارد خروجی کل کلیفرمها و کلیفرمهای مدفوعی هستند.