سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه محقق اردبیلی
سولماز مرادپور – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این پژوهش به طراحی بهینه وبررسی کارآیی میراگر جرمی تنظیم شدهی چندگانه MTMD) در کنترل و کاهش ارتعاشات سازههای غیر خطی هیسترسیس پرداخته شده است. برای تعیین پارامترهای بهینهیMTMDشامل سختی و میرایی میراگرها از الگوریتم ژنتیکGA) استفاده شده است که در آن کمینه کردن بیشینه جابجایی نسبی سازه به عنوان تابع هدف و پارامترهایTMD به عنوان متغیرهای مسئله در نظر گرفته شده است. برای بررسی کارایی روش پیشنهادی، یک قاب برشی ۸ طبقه با منحنی هیسترسیس دو خطی تحت ارتعاش اغتشاش سفید قرار گرفته وبرای درصدهای جرمی مختلف به طراحی مکانیزمMTMD پرداخته شده است. همچنین کارایی این سیستم درمقابل زلزلههای دورگسل ونزدیک گسل آزموده شده است