سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرانگیز اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام
محمدجواد زارع – اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی –

چکیده:

به منظوربررسی کارایی جذب عناصر ریزمغذی درگندم نان رقم سرداری و گونه های وحشی اجدادی آن تحت شرایط دیم جهت گزینش های به نژادی و انتقال ژن آزمایشی فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد دراین آزمایش کارایی جذب آهن روی مس و منگنز درگندم نان رقم سرداری و گونه های اجدادی آن Boeoticum Triticum ، Aegilops speltoides ، Triticum diccocoides و Aegilops tauschii تحت تاثیر عاملهای کود فسفردردو سطح و محلول پاشی کلات آهن دردو سطح مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که میزان غلظت عناصر آهن مس و منگنز سیستم هوایی درمیان گونه های مختلف متفاوت بود غلظت روی سیستم هوایی گونه ها با هم اختلاف معنی داری نداشتند گونه تریتیکوم بوئتیکوم بیشترین کارایی جذب آهن گونه تریتیکوم دیکوکوئیدس بیشترین غلظت و گونه آژیلوپس اسپلتوئیدس دارای بیشترین غلظت منگنز نسبت به سایر گونه ها بود.