سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا باغبان طبیعت – دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، پردیس ناز ل
ابراهیم سپهر – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، پردیس ناز ل
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این آزمایش، کارایی جذب روی در ارقام مختلف گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ارومیه در سال ۱۳۸۹ مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با دو فاکتور سطوح کود روی (افزایش روی و بدون افزایش روی) و ۶ رقم مختلف گندم در سه تکرار انجام گرفت. ارقام مختلف گندم در گلدانهای پلاستیکی حاوی ۵/۳ کیلوگرم خاک شنی در شرایط گلخانه ای کاشته شد. بعد از گذشت ۴ ماه از کشت، اندام هوایی گیاهان برداشت شده و وزن خشک اندام هوایی، کارایی جذب روی و شاخص پاسخ به کود در نمونه های برداشت شده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ارقام گندم از نظر روی کارایی اختلاف وجود داشت و ارقام هیرمند، کاوه و اینیا کمترین و ارقام هامون و شعله بیشترین کارایی روی را در شرایط کمبود روی از خود نشان دادند. رقم هیرمند کمترین و رقم شعله بیشترین رشد شاخساره را در بین سایر ارقام در شرایط کمبود روی داشتند. چنین استنباط می‌شود انتخاب و شناسایی ارقام روی-کارای گندم جهت کشت در خاکهای آهکی روشی مناسب و مقرون به صرفه جهت افزایش کیفیت و کمیت گندم و در راستای آن افزایش سلامتی جامعه می باشد.