سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله دیوبند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزاد – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز
جهانگیر عابدی کوهپایی – استاد دانشگاه صنعتیاصفهان

چکیده:

ارتقا سطح صنعتی شدن جوامع و افزایش شهرنشینی باعث بروز مشکلات جدید و متفاوت اکولوژیکی گردیده است بنابراین حفظ محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد تحقیق حاضر شامل بررسی کاربرد خاکستر برگ درخت کنار به عنوان یک جاذب جهت حذف کادمیم از محیط ابی است اثر پارامترهای مختلفی نظیر pH غلظت اولیه محلول مقدارجاذب و زمان تماس د رحالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است با افزایش PH تا حدود ۶ مقدار جذب افزایش ولی بعد از آن تا PH حدود ۸ کاهش شدیدی می یابد. با افزایش مقدار جاذب راندمان جذب افزایش ولی افزایش غلظت اولیه محلول به ازای جرم ثابتی از جاذب، راندمان جذب را کاهش میدهد زمان تعادل دراین ازمایش ۳۰ دقیقه به دست امد و راندمان جذب در شرایط بهینه ۹۱ درصد به دستامد.