سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه براتی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ساخت
اکبر اسفندیاری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

دراین مقاله بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود با استفاده ازمیراگر اصطکاکی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظوریک ساختمان ۶طبقه اسکلت فلزی دردوحالت باوبدونمیراگر مورد مطالعه قرارگرفته است برای تحلیل سازه ازتحلیل دینامیکی غیرخطیتاریخچه زمانی استفاده شده است و پاسخ سازه دردو حالت باهم مقایسه شده است به منظور تعیین بارلغزش بهینه سازه تحت سختی و بارلغزش های مختلف آنالیز و نقطه ای که درآن پاسخ سازه مینیمم شده است را به عنوان بارلغزش بهینه معرفی نمودیم سازه تحت شتابهای مختلف مورد تحلیل قرارگرفت نتایج نشان دهنده عملکرد غیرخطی سازه ی مجهز به میراگر می باشد.