سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه فاضلی – دانشکده محیط زیست و انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
محمد مهدی امین – مرکز تحقیقات محیط زیست،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیر حسام حسنی – دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
علی ترابیان – دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی بیوراکتور غشایی MBR از نوع صفحه ای Flat sheet در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه خانه جنوب اصفهان می باشد دراین مطالعه یک بیوراکتور غشایی صفحه ای از نوع مستغرق با حجم ۱۴۰ لیتر با استفاده از غشای میکروفیلتراسیون MF با قطر منافذ دو دهم میکرون جنس پلی اترسولفن و سطح فیلتراسیون پنجاه و چهار صدم مترمربع به مدت ۱۰۹ روز و با زمان ماند هیدرولیکی ۲۰ ساعت درتصفیه خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان تغذیه گردید راهبری بیوراکتور درغلظت MLSS معادل ۷۸۰۰ میلی گرم درلیتر بطور متوسط راندمان حذف COD TSS BOD5 به ترتیب به میزان ۹۵درصد و نود و نه و دو دهم درصد و نود و نه سه دهم درصد را حاصل نمود همچنین شمارش کلیفرم کل و گوارشی درپساب نسبت به ورودی تاحد ۸log کاهش یافت و تاحدغیرقابل تشخیص رسید میزان کدورت خروجی درحدود سه دهم NTU بدست آمد.