سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا خسروی پور – دانشجو ، مهندسی معدن اکتشاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیررضا آزادمهر – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

بسیاری از فلزات سنگین و سمی بصورت مواد زائد صنعتی به محیط زیست تخلیه می شوندکه باعث آلودگی جدی آب و خاک می شوند. در سال های اخیر بنتونیت به خاطر کاربردهای بالقوه در جدا نمودن فلزات سنگین از محلول های آبی توجهمحققین را به خود جلب نموده است. این توانایی به خاطر ظرفیت تبادل کاتیون بالای و جذب سطحی مناسب بنتونیت می باشد. بنابراین، بنتونیت می تواند فیلتر مناسبی برای جدا نمودن فلز های سنگین باشد. این پژوهش در رابطه با بتونیت ایرانی از منطقه فردوس با استفاده ازXRF ،XRD ماهیت شیمیایی و کانی شناسی آن مورد بررسی قرار گرفت و تاثیراتپارامترهای مختلفی چون زمان تماس، غلظت های اولیه مس در محلولpH محلول ، سرعت همزدن، اندازه ذره و افزایش بنتونیت در جذب سطحی مس از محلول آبی بررسی شده اند و سپس رفتار جذب سطحی این بنتونیت براساس مدلهای ایزوترم جذبهای سطحیFreundlich و Langmuirمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بنتونیت طبیعی بعنوان ماده جاذب برای بازیابی و جذب سطحی یون های فلزی از محلول های آبی مناسب می باشد.