سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن لشنی – دانشگاه پیام نور اسلامشهر
حسین خوشوقتی – هیأت علمی دانشگاه پیام نور عجب شیر

چکیده:

به منظور بررسی سیستمهای تغذیه ای بر عملکرد ذرت دانه ایZea Mays Lرقم Sc704 آزمایشی در نیمه اول سال نظر عملکرد تجمعی علوفه ، یونجه یکساله بیشترین عملکرد علوفه ( برابر با ۶۳۲۰/۳۳ ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه لرستان واقع در بدر آباد با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید .تیمارهای تغذیه ای شامل کودبیولوژیک(تلقیح ذرت با ازتوباکتر) ، کود تلفیقی ( ۱۵ تن کود مرغی با ۴۵ کیلو گرم نیتروژن بصورت کود اوره) ، کشت متعارف ذرت ( شاهد ) ، کشت مخلوط ذرت – یونجه یکساله ، کشت مخلوط ذرت – خلر و کشت مخلوط ذرت-گاودانه بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کود تلفیقی با تاثیر مثبت بر تعداد دانه در بلال ، وزن هزار دانه باعث افزایش عملکرد دانه گردید تیمارهای کشت مخلوط و کود بیولوژیک عملکرد ذرت را کاهش دادند . ازنظر عملکرد تجمعی علوفه ، یونجه یکساله بیشترین عملکرد علوفه ( برابر با۶۳۲۰/۳۳ کیلوگرم ) را داشت سپس خلر و گاودانه به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند