سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی برقمی – گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
رکسانا موگوئی – گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله توان Calendula alata, Chenopodium album, Amaranthuschlorostachys, Amaranthuscruentus برای گیاه پالائی سزیم پایدار و سرب از محلول ها در شرایط مختلف آزمایش مورد مقایسه قرار گرفته است.مطالعات در دو مرحله انجام گرفت شامل رشد گیاهان در سیستم هیدروپونیک و گیاه پالائی سزیم و سرب از پساب.وقتی گیاهان در معرض جذب سزیم از محلول سزیم کلراید با غلظت ۰/۵ میلی گرم بر لیتر قرار گرفتند، بیشترین کارائی پالایش توسط Chenopodium album معادل (فرمول در متن اصلی مقاله)مشاهده گردید. چون این گونه بین سایر گونه ها بالاترین کارائی جذب را نشان داد، اثر جذب سزیم بر ساختار تشریحی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تغییرات ساختار تشریحی این گونه مقاوم به سزیم و گونه مناسبی برای گیاه پالائی تلقی می شود. تاثیر سرب و محلول غذائی هوگلند نیز بر جذب سزیم از محلول ها مورد بررسی قرار گرفت که در حضور یون سرب بیشترین توان پالایش سزیم متعلق به Amaranthuscruentus با کارائی (فرمول در متن اصلی مقاله) در غلظت ۰/۵ میلی گرم بر لیتر سزیم کلراید و استات سرب و در حضور ماده غذائی هوگلند بیشترین کارائی متعلق به Amaranthuschlorostachys با کارادی (فرمول در متن اصلی مقاله) بوده است.