سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد هادی دهقانی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

فناوری اولتراسونیک به علت عدم آلودگی محیط زیست و عدم ایجاد فراورده های جانبی ، بعنوان یک فناوری پاک و توانمند در دنیای امروز مطرح شده است. در فرایند اولتراسونیک ، کاویتاسیون شدیدی در محلولهای آبی ایجاد می گردد که علت آن انفجار حبابهای کاویتاسیون و نیز ایجاد رادیکالهای فعال است. اثرات ناشی ز این فرایند نیز به تخریب فیزیکی سساختار سلول میکروبی ، غیر فعال سازی آنها همچنین تجزیه مواد شیمیایی سمی کمک می نماید . فناوری اولتراسونیک در صنعت آب کاربردهای متعددی دارد که از این جمله می توان به چند مورد اشاره کرد : امولسیوفیکاسیون ، دیسپرسیون ، گاززدائی ، حذف آلودگی میکروبی و سرعت بخشیدن به واکنشهای شیمیایی . در این تحقیق کاربرد امواج اولتراسونیک برای حذف نماتودها در شاریط آزمایشگاهی مورد بررسی قار گرفت. این مطالعه نشان داد که امواجج اولتراسونیک به درجات مختلف منتج به تخریب نماتودها می گردند. برای تحقیق پیرامون تخریب نماتودها ، در حمام اولتراسونیک ، حجم های کوچک آب (۲۰۰ و ۵۰۰ میلی لیتر) انتخاب شدند . نمونه های آب حاوی نماتودها در زمانهای ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ دقیقه در معرض امواج قرار گرفتند. نتایج ازمایش نشان داد که نماتودهای بالغ به ترتیب ۲۳/۷۵ و ۴۲/۵ و ۵۳/۵ و ۸۲/۵ و ۸۹/۲۵ و ۱۰۰ درصد و لاروها در طی زمانهای ۲ و ۴ و ۶ و ۸ دقیقه به ترتیب به مقدار ۳۸ و ۵۰/۵ و ۵۸/۷۵ و ۱۰۰ درصد از بین رفتند .نتایج آزمایش با حمام اولتراسونیک در فرکانس ۴۲ کیلو هرتز نشان داد که استفاده از این فرکانس می تواند نماتودهای بالغ و لارو آنها را به ترتیب در طی ۱۲ دقیقه و ۸ دقیقه بطور کامل حذف نماید.