سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید عباس پور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شهرام نوروززاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

کارآیی علفکش های اکسی فلورفن (گل) در مقادیر ۱/۵ و ۲ لیتر در هکتار ، دیفلوفنیکان + ایزوپروترون (پنتر) به مقدار ۲/۵ لیتر در هکتار، پینوکسادن (آکسیال) به مقدار ۴۵۰ میلی لیتر در هکتار به همراه ۰/۵% از حجم محلول سمپاشی از ماده افزودنی ، متسولفورون متیل + سولفوسولفورون (توتال) به مقدار ۴۰ گرم در هکتار، ستوکسی دیم (نابواس) به مقدار ۲ لیتر در هکتار، کوئیزا لوفوپ پی اتیل (تارگا سوپر) به مقدار ۱ لیتر در هکتار، متریبیوزین (سنکور) به مقدار ۷۵۰ گرم در هکتار، هالوکسی فوپ آر متیل (گالانت سوپر) به مقدار ۱ لیتر در هکتار و تری بنورون متیل (گرانستار) به مقدار ۲۰ گرم در هکتاربرای کنترل علفهای هرز زعفران طی دو سال (۱۳۸۸-۱۳۸۶) در گناباد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای دارای سنکور به میزان ۷۵۰ گرم در هکتار هنگامی که با دز مناسب از سایر علفکشها مانند گل به میزان ۲ لیتر در هکتار یا سوپرگالانت به میزان ۱ لیتر در هکتار و یا گرانستار به میزان ۲۰ گرم در هکتار همراه شود میتواند به خوبی باعث کاهش معنیدار علف های هرز نسبت به شاهد بدون وجین گردد بدون آنکه خسارت چندانی بر روی زعفران بر جای گذارد. علفکشهای دو منظوره به تنهایی یا همراه با تری بنورون متیل باعث کاهش معنیدار طیف کامل علفهای هرز شدند.