سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم حسن زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
علی برقی –
فرهاد گلمراد –
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

انتخاب و مشخص کردن ارقامی که دارای راندمان مصرف نیتروژن بیشتری هستند و مصرف کودهای نیتروژن کمتر و یا در حد مطلوب از مصرف واتلاف و هزینه اضافی مربوط به این کودها جلوگیری خواهد نمود و از نظر زیست محیطی از آلوده شدن خاکها و حتی آبهای سطحی و زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی کارآیی مصرف زراعی سطوح مختلف نیتروژن در گروههای مختلف رسیدگی ارقام سیب شامل چهار سطح کودی ۰ و۸۰ A زمینی در سال زراعی ۹۸۳۱ به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور شامل سه رقم ساتینا )زودرس(، دراگا )متوسط رس( و آگریا )دیررس( بود. نتایج تجزیه ۱۶۰و۲۴۰B کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فاکتور واریانس نشان داد بین اثر اصلی نیتروژن، اثر اصلی ارقام و اثر متقابل )نیتروژن× رقم(، بیشترین کارآیی زراعی مصرف نیتروژن مربوط به رقم آگریا )دیررس( با مصرف ۹۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و کمترین کارآیی زراعی مربوط به رقم دراگا)متوسط رس( با مصرف ۰۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. در رقم آگریا، اثر اصلی رقم بیشتر از اثر اصلی کود نیتروژنه کارآیی مصرف نیتروژن را افزایش داده است ولی در دو رقم دراگا و ساتینا اثر اصلی کود نیتروژن بیشتر از خود ارقام کارآیی زراعی را افزایش داده است. همچنین اثر متقابل این دو فاکتور برروی کارآیی زراعی مصرف نیتروژن معنی دار بدست نیامد.