سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نظری – کارشناس عمران – عمران : شرکت بی نالمللی استراتوس، تهران
ایرج گلابتونچی – دکتری زمین شناسی تکتونیک

چکیده:

کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی با توجه به ماهیت خاص و تنوع مصالح به کار رفته در آ نها از اهمیت خاصی در دوران ساخت و بهر هبرداری برخوردار است. تغییر شک لهای افقی و قائم را م یتوان یکی از نشان ههای تغییرات در پارامترهای مؤثر در پایداری سد دانست. برای انداز هگیری میزان تغییرات قائم و افقی ازابزارهای نشست سنج و انحراف سنج استفاده م یشود. این تجهیزات به غیر از ابزار معمول رفتارنگاری در سدهای خاکی به همراه مشاهدات عینی است که به صورت دور های و منظم انجام م یشود. قابلیت بررسی و کنترل ایمنی و پایداری را مهیا م یسازند. یکی از مه مترین معیارهایی که در بررسی پایداری سدهای خاکی مورد بررسی و انداز هگیری قرار م یگیرد میزان نشست و جابجایی به ویژه در هسته رسی است. در این راستا عملکرد مطلوب لول ههای نشس تسنج در بررسی میزان نشست و جابجا یهای حین ساخت و پس از آن اهمیت به سزایی دارد. بنابراین حفظ این لول هها و عدم از بین رفتن کارآیی آن در اجرا و پس از آن ضروری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج به دست آمده از قرائ تهای دور های لول ههای نشس تسنج در سد مخزنی آزاد در زمان ساخت و همچنین مقایسه آن با سد تالوار، میزان کارآیی لول ههای مذکور در هنگام نشس تهای هسته رسی بررسی شود. نهایتا با استفاده از تجربه حاصل شده از آسی بدیدگ یهایی که در لول ههای نشس تسنج بر اثر جابه جایی و نشست هسته رسی اتفاق افتاده است راهکار و پیشنهادهایی جهت جلوگیری از تکرار اینگونه آسی بدیدگ یها در سدهایی که در آینده در کشور ساخته خواهد شد، ارائه شود.