سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا غلامی –
زهرا رحمانی –
مجید کرمانی –
احمد جنیدی –

چکیده:

رنگزاهای کاتیونی از جمله رنگزای کاتیونی بنفش کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند.این مطالعه به منظور بررسی میزان تجزیه رنگزای کاتیونی بنفش ۱۶ توسط فرایندهای UV و UV/H2O2 انجام شد. فرایند فتولیز با استفاده از یک فتوراکتور مجهز شده به یک لامپ کم فشار بخار جیوه (طول موج کوتاه) و با توان ۵۵ وات در مقیاس آزمایشگاهی با تاکید بر اثرات انواع پارامترهای موثر بر روی روند رنگ بری و راندمان تخریب رنگ انجام گردید. نتایج نشان داد که راندمان حذف کامل رنگزای کاتیونی بنفش ۱۶ با غلظت اولیه ۳۰ میلی گرم بر لیتر با استفاده از فرایند UV/H2O2 بعد از زمان حدود ۸ دقیقه بدست آمد. همچنین مشخص شد کهpH طبیعی حاصل از رنگ و غلظت های کمتر رنگزا برای تجزیه مناسب تر است و هر گونه افزایش در غلظت اولیه رنگزا منجر به کاهش سرعت تخریب می شود. همچنین نتایج حاصله نشان داد که ثابت های سینتیکی فرایند UV/H2O2 از واکنش درجه اول پیروی می کند. فرایند UV/H2O2 در خصوص تجزیه رنگزا بسیار موثر بوده و سرعت واکنش نسبت به پارامترهای بهره برداری حساس بوده و با افزایش دز پراکسید هیدروژن تا غلظت ۱۷ میلی مول افزایش می یابد