سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کاظم برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
عباس یداللهی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهرا

چکیده:

بادام گیاه مقاوم به خشکی شناخته شده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و همچنین با توجه به متحمل بودن بادام نسبت به شرایط خشکی و اهمیت اقتصادی آن (به عنوان خشکبار) حایز اهمیت می باشد. در همین راستا آزمایش بررسی فیزیولوژی چندین رقم تجاری داخلی و خارجی و ژنوتیپ های امیدبخش این گیاه جهت انتخاب مناسب ترین ارقام این گیاه نسبت به شرایط خشکی، در منطقه کرج انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در بین ۱۵ رقم و ژنوتیپ به ترتیب، نانپاریل و سوپرنوا با میانگین کارآیی فتوسنتز ۲/۵۵ و ۲/۴۳ ، میژن و نانپاریل با کارآیی مصرف آب ۳/۶ و ۳/۳ بیشترین مقدار بودند و در مجموع نانپاریل، میژن و K56 به ترتیب با میانگین کارآیی فتوسنتز ۲/۵۵ و ۲/۱۳ و ۲/۰۲ ۲ و با میانگین کارآیی مصرف آب ۳/۳ و ۳/۶ و ۳/۱۲ نسبت به بقیه هم کارآیی فتوسنتز و هم کارآیی مصرف آب بهتری نشان دادند.