سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سلیمان زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

بررسی کارآیی سودوموناس در سطوح مختلف فسفر و تاثیر آن بر عملکرد آفتابگردان در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. سطوح کودی فسفر شامل چهار سطح ( ۲۵ %، ۵۰ %، ۷۵ % و ۱۰۰ % فسفر توصیه شده از منبع سوپرفسفات تریپل) و برای باکتری نیز دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد باکتری سودوموناس) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر کاربرد سودوموناس در اکثر صفات مورد بررسی مثبت و معنی دار بود ولی با افزایش میزان مصرف کود فسفر، کارآیی باکتری سودوموناس کاهش یافت. در حضور باکتری سودوموناس و افزایش کاربرد کود فسفر در خاک، ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد ردیف دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری یافتند ولی در مصرف بالای کود فسفر (بیش از ۷۵ % فسفر توصیه شده) اختلاف افزایش صفات مذکور نسبت به تیمار شاهد معنی دار نبود لذا بهترین نتیجه از نظر تاثیر این باکتری بر آفتابگردان با مصرف %۷۵ کود فسفر توصیه شده بدست آمد.