سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت،
سبحان قربانی نصراله آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت،

چکیده:

تعیین معادله مناسب توزیع سرعت در مقطع عرضی رودخانه ها در برآورد دقیق دبی جریان و توزیع غلظت رسوب ودر نتیجه در برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی، اجرای پروژه های آبخیزداری و استحصال آب و طراحی ایمنن سنازه هنای آبی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه توزیع سرعت در مقطع عرضی رودخانه نا تحت تاث یر هندسه نامنظم ووجود پیچ و خ ها و ناهمواری های موجود در مسیر می باشد، ارائه معادله ای که توزیع سرعت را به خوبی نشنان دهند،ضروری بنظر می رسد. تاکنون روابط متعددی بمنظور تخمین نیمرخ سرعت جریان ارائه شنده اسنت کنه متنداول رین آنها، توزیع لگاریتمی پرانتل ون کارمن می باشد. با وجود این، رابطه مذکور در نزدیکی بسنتر غینر معت نر و در نزدیکی سطح آب ک دقت است. در تحقیق حاضر کارایی توزیع سرعت ارائه شده بر مفهوم تئوری احتمال و بیشینه سازی آنتروپی که توسط چیو ) ۱۹۸۷ ( ارائه شده است، در رودخانه پیسخان در استان گیلان مورد بررسنی قرار گرفت. برای این منظور چهار مقطع عرضی در نقاط مختلف رودخانه انتخاب و در طی ۸ دوره مختلنف سیلابی، سنرعت جریان درپرو.یل های قائ در عرض رودخانه اندازه گیری شد. سپس نتایج حاصل از ترسی توزیع واقعی سرعت بنا توزیع سرعتچیو و لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از مطابقت قابل ق ول این روش در پیش بینی توزیع سرعت در رودخانه مورد مطالعه در مقایسه با توزیع واقعی سرعت بود. همچنین ارزیابی نتایج نشنان داد که این روشدارای دقت مناسب تری در مقایسه با روش لگاریتمی می باشد.