سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حکیم الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین هاشمی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی درتصفیه فاضلاب حاوی یک رنگ آزومیب اشد دراین تحقیق حذف رنگ و سینتیک آن حذف COD و مشخصات لجن بیولوژیکی مانند میزان کل مواد معلق موجوددرلجن و شاخص حجمی لجن درراکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته برای رسیدن به این هدف از یک راکتور باحجم فعال ۵/۵ لیتر با مدت زمان ماند هیدرولیکی و سن ماندگاری لجن به ترتیب ۷۵ / ۲ ۱۲روز استفاده شد نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که متوسط بازدهی حذف رنگ و COD به ترتیب با ۹۶و۵۴% رسید مطالعات مربوط به سینتیک حذف رنگ نشان داد که حذف رنگ از مدل نمایی مرتبه اول پیروی می کند.