سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه دلرباکردلر – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه
مهران محمدیان فضلی – دکترای بهداشت محیط، مدیر گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت زنجان
علی اسدی – دکترای بهاشت محیط، استاد گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت زنجان
غلام علی جعفری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی، دانشکده ب

چکیده:

ترکیبات فنلی در فاضلاب صنایع مختلف موجود بوده و جزء آلاینده های دارای تقدم می باشند. کاربرد برخی فرایندهای متداول حذف این ترکیبات از فاضلاب های صنعتی، به دلیل هزینه ی بالا و کارایی پایین با محدودیت هایی مواجه می باشد. در حال حاضر حاضراستفاده از قارچ های ریسه سفید تجزیه کننده لیگنین به علت داشتن آنزیم های غیراختصاصی خارج سلولی در تجزیه لیگنین و مواد وابسته به آن مورد توجه محققین و متخصصین بیوتکنولوژی و محیط زیست قرار دارند. لذا پایان نامه حاضر با هدف بررسی امکان حذف فنل توسط قارچ گانودرمای موجود در مرکز کلکسیون قارچ ها و باکتری های صنعتی و عفونی ایران، صورت گرفت. دراین مطالعه قارچ گانودرما که از نوع قارچ های تجزیه کننده لیگنین بوده و یک ارگانیسم غیربیماری زا و غیرسمی می باشد در حالت سلول های معلق مورد مطالعه قرار گرفت. در تحقیق حاضر از روش فاکتوریل کسری دو سطحی به منظور غربال گری و شناسایی متغیرهای مهم در فرایند حذف فنل استفاده شد. متغیرهای مستقل مورد مطالعه در مرحله ی غربال گری و شناسایی فاکتورها عبارت از نوع منبع کربن (گلیسرول، نشاسته، گلوکز)، نوع منبع نیتروژن (عصاره مخمر و اوره)، غلظت منبع کربن( ۱۵و۲۵ گرم در لیتر)، غلظت منبع نیتروژن (۲و۳ گرم در لیتر)، غلظت اولیه فنل (۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) و pH اولیه محیط کشت (۶و۸)، دما (۲۵و۳۰ درجه سلسیوس) و دور همزن (۱۰۰ و ۱۵۰ دور در دقیقه) بودند. یافته های تحقیق نشان داد که مناسب ترین شرایط برای حذف فنل توسط قارچ گانودرما عبارت است از غلظت گلیسرول به عنوان منبع کربن (۱۵ گرم در لیتر)، غلظت اوره به عنوان منبع نیتروژن(۲ گرم در لیتر)، دما (۲۵ درجه سلسیوس)، غلظت اولیه فنل (۵۰ میلی گرم در لیتر)، pH(6) و سرعت همزن (۱۵۰ دور در دقیقه) با ۹۵ درصد فنل زدایی پس از گذشت ۳ روز. لذا شرایط بهینه با کمک روش طراحی آزمایش ها توانست حذف فنل را از ۷۵/۹ درصد به ۹۵/۰۲ درصد افزایش دهد. نتایج کلی تحقیق نشان داد که قارچ گانودرمای موجود در مرکز کلکسیون ایران از ظرفیت مطلوبی برای حذف فنل برخوردار است.استفاده از روش های آماری طراحی آزمایش ها، نشان داد که این روش رویکرد مناسبی در طراحی روش تحقیق به ویژه در مطالعه فرایندهای زیستی حذف آلاینده ها می باشد که باید مورد توجه محققین قرار گیرد.