سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری عبدالرزاقی – کارشناس شیمی کاربردی
اکبر نصیری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
فایزه فلسفی – کارشناسی ارشدهیدروژئولوژی
علی محمد نادرخانی – کارشناس عمران

چکیده:

این پژوهش به مدت شش ماه (نیمه دوم سال ۱۳۹۰) و به منظور بررسی عملکرد تصفیه‌خانه زنجان از طریق نمونه‌برداری به صورت روزانه از فاضلاب‌های ورودی و خروجی تصفیه‌خانه صورت گرفت و مقادیر TSS، BOD5 و COD فاضلاب ورودی و پساب خروجی و همچنین پارامترهای DO، MLVSS، SVI و MLSS در حوضچه هوادهی اندازه‌گیری شد. نتایج حاکی از آن است که شدت آلودگی فاضلاب این شهر از نظر فیزیکی و شیمیایی در حد فاضلاب‌های شهری ضعیف و از نظر pH در محدوده خنثی (۳۵/۷) است. میزان حذف فراسنج‌های TSS، BOD5 و COD فاضلاب به ترتیب ۸۰، ۹/۸۵ و ۳/۸۴ درصد تعیین گردید. همچنین میانگین DO، MLVSS، SVI و MLSS در حوضچه هوادهی به ترتیب ۲/۲، ۲۹۳۲، ۹/۱۰۴ و ۳۱۷۲ میلی‌گرم در لیتر تعیین شد. علاوه بر پارامترهای ذکر شده نسبت غذا به میکروارگانیسم و همچنین میزان بارگذاری آلی نیز محاسبه شد که در حد استانداردهای رایج قرار داشت. کارایی تصفیه‌خانه از نطر درصد حذف پارامترهای اندازه‌گیری شده آلودگی نسبتا قابل قبول است. بررسی شرایط مختلف بهره‌برداری و عوامل راهبری تصفیه‌خانه حاکی از کنترل مناسب فرآیند لجن فعال در واحدهای مختلف بوده است.