سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عباس بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است. با روند تغییرات بین الملل و گذر از جامعه صنعتی به سمت جامعه اطلاعاتی،اتخاذ استراتژی جدید در راستای استفاده از ارزشها و فرصتهای جدید در دانشگاهها ضروری مینماید. بهویژه اینکه با توجه به اهمیت امر توسعه همهجانبه اقتصادی و سیاسی که توسعه آموزش و پژوهش نقش بسیار کلیدی در آن دارد و نیز اهمیت روزافزون سه انقلاب در دنیا معروفند)، دانشگاهها در جهت تغییر E-D-I یعنی انقلاب کارآفرینی، انقلاب دیجیتال و انقلاب اینترنت(که بهسه انقلاب الگوهای آموزش و پژوهش و تغییر مهارتها و تواناییهای دانشجویان باید به تغییرات استراتژیک در حوزههای پژوهشی و آموزشی اقدام کنند. با توجه به آنچه در خصوص تغییر و تحولات جهانی و سرعت و شتاب آنها پیداست، حال این موضوع مطرح میشود که نقش دانشگاه در ارزشآفرینی و آمادهسازی نیروی انسانی برای کسب ارزش در حوزه سه انقلابی که مطرح گردید چه میتواند باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا به تشریح و بررسی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین، نقش دانشگاهکارآفرین و ضرورت دانشگاه کارآفرین سپس به موانع ومشکلات و در ادامه به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و در پایان هم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداخته میشود