سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم سلیمانی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازمان های کارافرین دررقابت پیچیده امروزی با تاکید برانعطاف پذیری سازمانی و راهبرد تغییرات مستمر درفرایندها تولیدات و طرح ها قدرت رقابتی کسب می کنند هدف ازانجام این تحقیق بررسی وضعیت کارافرینی سازمانی درشرکت مهندسین مشاورهگزا ایران /تهران می باشد تحقیق ازنوع مطالعات کاربردی و با روش توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت مهندسین مشاورهگزا و نمونه ۴۷نفر ازآنهاست ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است داده ها به صورت مقطعی و درمردادماه سال ۹۰ جمع آوری شد سوال اصلی تحقیق عبارت است ازوضعیت کارافرینی سازمانی درشرکت مهندسین مشاورهگزا چگونه است؟ تجزیه و تحلیل داده ها با روش ها اماری توصیفی و استنباطی ازمون میانگین یک جامعه و با استفاده ازنرم افزار spss انجام گرفت نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد کارافرینی سازمانی درشرکت موردنظر درسطح متوسط است