سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مریم دادگر –

چکیده:

هرگونه تغییر درخصوصیات فیزیکی شیمیایی وبیولوژیکی آب هوا خاک و مواد غذایی که برسلامت محیط زیست و فعالیت هایانسان و سایر جانداران اثر نامطلوب داشته باشد آلودگی نامیده می شود بطور کلی ماده آلاینده مادها ی استکه دارای غلظتی بیش از حد طبیعی باشد بطوریکه روی موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد و یا درجایی که واقع شود که بطور معمول نباید درآن جا قرار گیرد فلزات سنگین موجب تشکیل رادیکالهای آزاد و درنتیجه تنش اکسایشی می شود همچنین باعث جایگزینی با فلزات ضروری در آنزیم ها و پیگمان ها میگردند درنتیجه موجب تغییر تنوع زیستی و نامناسب شدن محیط برای رشد گیاه می شوند کادمیم بیشتر از سایر عناصر واسطه محلول بوده و در خاک بصورت محلول به فرم کاتیون دوظرفیتی باقی می ماندو پنجمین فلز سمی برای مهره داران و چهارمین فلز برای گیاهان آوندی است درخاکهای کشاورزی مقدار کادمیم کمتر از یک میلی گرم درکیلوگرم بوده و مقادیر بیشتر ازاین درخاکهای کشاورزی که استفاده طولانی مدت از کودهای فسفری و لجن فاضلاب داشته اند مشاهده می شود