سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سوهانی دربان – اعضاء هیئت علمی استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهران منصوری ترشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد-زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد حسن دانش بمرود – دانشجوی کارشناسی ارشد-زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

بررسی خصوصیات جوانه زنی ژنوتیپ های گندم نان، تعداد ۲۰ ژنوتیپ در ۴ سطح تنش رطوبتی ( ۰ و ۲- و ۴- و ۶- بار) با استفاده پلی اتیلن گلیکول مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. صفات درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و ریشه چه و طول کلئوپتیل در این آزمایش اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که روابط همبستگی بین صفات مختلف این آزمایش درصد جوانه زنی با طول کلئوپتیل، طول ساقه چه، وزن خشک چه و سرعت جوانه زنی همبستگی مثبت و معنی داری دارد. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی در مرحله جوانه زنی نشان داد که صفاتی چون اصلی کلئوپتیل، طول ساقه چه، وزن خشک ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه مجموعا در مولفه اول، دوم و سوم می توانند حدود ۸۲/۲ درصد از تغییرات موجود در داده ها را توجیه نمایند.