سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا فرخیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان – و عضو انجمن پژوهشگرا
قاسم محمدی نژاد – استادیار اصلاح نباتات- پژوهشکده باغبانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
پوران گلکار – عضو پژوهشکده باغبانی دانشگاه با هنر
مهشید قاضی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به نقش کنجد در تغذیه و همچنین محدودیت منابع اب و اثر ان بر تولید و عملکرد کنجد ازمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفولوژیک کنجد در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳تکرار در گلخانه و ازمایشگاه انجام شد، به طوری که تنش به صورت وزنی در ۳ سطح A B C به ترتیب ۱۸۹۰،۱۸۳۲،۱۷۷۴ گرم بر روی ۸رقم (گرگان، شیراز، مرکزی، بیرجند، ارزوئیه، سیرجان، جیرفت و صفی اباد) صورت گرفت. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: تعداد برگ، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول کل گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و ساقه چه و کل گیاهچه. نتایج حاصل نشان داد که تیمار های مختلف ابیاری تاثیر معنی داری بر طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر کل گیاهچه نداشته و بر روی بقیه صفات تاثیر معنی داری داشته است.