سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی حسین پورمشهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
صادق آهنی –
سعید سبحانی راد –
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

صفات اقتصادی درگاوهای شیری ازاهمیت بالایی برخوردار است و اغلب دریک مقیاس گسسته اندازه گیری می شوند ترکیب شیروحجم چربی هم از دیدگاه مصرف کننده و هم برای صنایع شیرمهم می باشد زیرا درفرایند سازی شیر برای تولید کره پنیر و فراورده های تخمیری موثر هستند تولید شیروترکیبات آن تحت کنترل چندین ژن است تعیین ژنوتیپ دامها برای کلیه ژنهای موثربریک صفت کمی غیرعملی به نظر می آید یک روش عملی این است که فقط تعدادکمی ژن که اثرآنها برتنوع ژنتیکی صفتتولید شیرمعنی دار است مورد توجه قرارگیرد ازجمله ژنهای مهم و تاثیر گذار برصفات تولید شیرمی توان به ژنهای DGAT1 ، SCD1 ی OLR1 اشاره نمود این ژن ها بطور عمدهبرترکیب و حجم چربی شیرموثر میب اشد از این رو مطالعه حاضر اطلاعاتی ازژن های DGAT1 ، SCD1 ی OLR1 و ارتباط ان با صفت تولید چربی شیر فراهم می کند که میتواند روند انتخاب ژن با اثرزیاد موقعیتی و فیزیولوژیکی برای بسیاری از صفات تولید مهم درگاوهای شیری را افزایش می کند.