سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بادوزاده کانرش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان.
علی اکبر حسن نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان.

چکیده:

کانسار آهن رباعی در کمربند فلززایی کویر – سبزوار، در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب دامغان و در ۱/۵کیلومتری جنوب شرقی مزرعه رباعی واقع شده است. در محدوده کانسار رباعی از قدیم به جدید گسترهای وسیع ازسنگهای دگرگونه (شیستها)، سنگهای کربناته و سنگهای ولکانیکی ائوسن با ترکیب آندزیتی و داسیتی رخنمون دارند. در اثر تزریق تودههای نفوذی نیمه عمیق با ترکیب گرانودیوریت پورفیری (ائوسن – الیگوسن )، به داخلسنگ آهک کانی زایی آهن شکل گرفته است. کانیهای فلزی عبارتند از هماتیت، مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت، لیمونیت،گوتیت و غیره. از کانیهای غیر فلزی میتوان به گارنت، کوارتز و کلسیت اشاره کرد. این کانسار چندمرحله کانیزایی از جمله مرحله اسکارن پیش رونده، تهنشینی سولفیدها، اسکارن پس رونده و دگرسانی را پشت سر گذاشته است. تودههای نفوذی منطقه در قلمرو آلکالن و متا آلومین قرار میگیرند. در توده های نفوذی کانسارافزایش باریم و استرانسیم و کاهش مقادیر فسفر، نیوبیوم و توریوم، نیکل و سرب، ممکن است معرف آلایش ماگمایی توسط سنگ های پوستهای باشد مطالعات دماسنجی در کانی کوارتز موجود در گرانودیوریت (توده نفوذی)۲۰۰ درجه سانتیگراد را نشان میدهد. بررسی های کانیشناسی ژئوشیمی – در این کانسار محدوده دمایی ۴۰۰ تودههای نفوذی و مطالعه دماسنجی نشان می دهد که تشکیل کانسار رباعی با محدوده دما پایین کانسارهای اسکارنی هم خوانی داشته و سیالهای متاسوماتیسم کننده، عامل اصلی تشکیل آن بودهاند.