سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده منظر خالقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

قمرود از مرکز شهر قم عبور میکند و چهره ی خاصی به این شهر بخشیده است، واقع شدن قم در آب و هوای خشک باعث شده تا در سالهای اخیر آبی در قمرود نباشد و به دنبال آن تغییر کاربری در بستر رودخانه به وجود آمده، با توجه به دوره های چندساله سیلاب، و سیلابی که در قمرود موجب خسارات مالی و جانی شد، تمهیداتی بعد از آن به جهت کاهش خسارات صورت گرفت.شهرهای بزرگ و مذهبی مثل قم که خبر سیلاب در آنها بازتاب جهانی دارد، به دلیل تغییر کاربری بستر رودخانه، مدیریت شهری را زیر سوال میبرد.از اینرو سعی سده تا درابتدای این بررسی به توضیح ژئومورفولوژی شهر قم پرداخته و سپس قمرود و ویژگیهای طبیعی آن مورد مطالعه قرار گیرد، برای کاهش خطرات سیلابهای ناگهانی شهر قم راه حلهایی مدنظر است که در این مقاله سعی شده با توجه به موقیعیتطبیعی شهر، بهترین آنها معرفی گردد.