سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آب های زیرزمینی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی
حسین محمدزاده – استادیار مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی (متآب)، دانشکده علوم، دانشگاه ف

چکیده:

سازند کربناته مزدوران یکی از سازندهای مهم رسوبی در حوضه کپه داغ می باشد که از واحد های Jmz و ۳ Jmz2 ،Jmz1 تشکیل شده است. وجود واحدهای کربناته ضخیم لایه در این سازند سبب شده است که پدیده های کارستی سطحی (انواع کارن ها) و عمقی (غارها) دارای توسعه نسبتا بالایی باشد. لیتولوژی واحدهای کربناته یکی از عوامل اصلی در توسعه کارست می باشد و از این رو مطالعهژئوشیمیایی واحدهای کربناته دارای اهمیت فوق العاده زیادی است. بررسی تغییرات غلظت عناصر Fe و Sr, Mg, Mn,Ca,Mg) در آنالیز ژئوشیمیایی نمونه های سازند مزدوران در منطقه مورد مطالعه و فاصله نمونه برداریها از گسل ها نشان دهنده این واقعیت است که نفوذ آب بارندگی در داخل درزه های ناشی از گسل ها و دیاژنز متئوریک حاصل از آن در محل گسل ها سبب افزایش غلظت عناصر Mn و Fe در سازند کربناته مزدوران شده و از طرف دیگر غلظتSrو نسبتSr/Mn در طی فرایند تبدیل آراگونیت به کلسیت و توسعه پدیده دیاژنز متئوریک کاهش می یابد که این مسئله به خوبی در بررسی فرایندتحلیل عاملی آنالیز داده های ژئوشیمیایی نمونه های سازند مزدوران قابل مشاهده است