سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حسنوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
زهرا طهماسبی – دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
احمد احمدی خلجی – دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد هاشم امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

سنگ های دگرگونی شمال غرب الیگودرز را م ی توان به دو گروه ناحی ه ای و مجاورتی تقسیم نمود .سن گهای دگرگونی ناحی های شامل اسلیت، فیلیت و شیست بوده و سن گهای دگرگونی مجاورتی شامل شیستهای لکه دار و هورنفلس می باشند. مطالعات دقیق پتروگرافی این سنگ ها نشان می دهد که کانی های آندالوزیت، کردیریت، گارنت و سیلیمانیت حاصل دگرگونی مجاورتی بوده اند. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ترکیب سنگ رسوبی اولیه قبل از دگرگونی، گریوک و یا شیل بوده است . بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی متمایز کننده، محیط تشکیل رسوب اولیه مرتبط با قوس های آتشفشانی می باشد و سنگ منشأ آنها سنگ های آذرین بوده است.