سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید شاه حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن_اکتشاف،دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئو فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید ضیاءالدین شفائی – استاد دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه تهران

چکیده:

هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی کیفیت سیستم های آبی سطحی و متاثر ازکارخانه زغالشویی انجیرتنگه دراستان مازندران می باشد درمجموع ۲۲ نمونه آب ازحوضچه های سدباطله حوضچه های جمع آوری آب فرایندی آب رودخانه مجاور کارخانه و زهابهایی که به رودخانه می ریزد برداشت شد غلظت های کاتیون های اصلی Ca+2 ، Mg+2 ، Na+ K+ آنیون های اصلی CO3-و HCO3-2 ، Cl− SO4-2 و سایرپارامترهای فیزیکی شیمیایی TDS,ECنمونه های آب آنالیز شد غلظت سولفات کلسیم منیزیم و کل جامدات محلول به آرامی از حوضچه ها به سمت زهاب ها و نمونه های رودخانه ها کاهش می یابد براساس نمودار دورو تمامی نمونه های آب گرفته شده تیپCa-Mg-HCO3 داشته به جز بیشتر نمونه های حوضچه ها وزهاب ها که تیپCa-Mg- SO42- را از خود نشان دادند.