سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین طباطبائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه مهندسی نفت
ضامن پریسوز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، گروه زمین شناسی
بهمن سلیمانی – دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازندهای گورپى و پابده در زاگرس، در تاقدیس خویز)تنگ تکاب( داراى رخنمون مىباشند. لیتولوژى عمده آنها، مارن وآهکهای رسی است. بررسی نوسانات عناصر مختلف در این بخش، نشانگر افزایش در مقدارSiO2, Al2O3, MgO Fe2O3 (K2O+Na2O)و کاهش در مقدارCaOو عناصرMn ,Cl ,Ga ,Y ,Ba ,Ce ,Ni) از قاعده به سمت راساست.مطالعه ژئوشیمیایی هر دو سازند نشانگر رابطه خطی بینSiO2 با Al2O و ۳ Fe2O3و عناصری چون Ga و La ،Cs ،Crهمچنین نشانگر یک روند معکوس با CaO و SO3، Na2O ،K2O ،TiO2 ،MnOو عناصری چونCl ،Zn ،Pb ،Ba است. براساس مطالعات ژئوشیمیایی، شرایط نیمه احیایی فاقد سولفید برای هر دو سازند بدست آمده است. بر اساس مقدار منیزیم، یک پیشروی همراه با افزایش دما در انتهای کرتاسه و یک پسروی همراه با کاهش دما در ابتدای ترشیری نتیجه میگردد. بر اساس نسبت عناصر مختلف مرز ژئوشیمیایی)کرتاسه-ترشیری( این دو سازند مشخص شده است