سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم بیدستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
نسیم بیدستانیP2P – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ایرج رسا – دانشیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا هزاره – دکتری زمین شناسی اقتصادی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

تحقیق حاضر نمودی از طرح اکتشافاتی درمحدوده برگه ۱:۵۰۰۰۰ تجریش می باشدکه شامل ارزیابی نتایج , اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای و بررسی های زیست محیطی است که ۱۱۴ نمونه جهت بررسی مناطق آنومال مورد بررسی قرار گرفت که Cu, Ni, P, S, Se, Sc, Sr, U, Zr, Au, Cr, Ba, نهایتا ۶ منطقه آنومال در برگه مشخص گردید. محدوده اول نسبت به ناهنجاری نشان داد که در Mn, K, Na, Ag, Bi, Ca, Co, Pb, Rb ,Sb Be, Ti, Fe, Al, La, Li, V, Mo, Mg, Bi, Co, Au, Cu, Cd, Cr, Zn, Mg, Tl, Pb, Ag, Ni, Sc شمال شرقی محدوده واقع شده است.محدوده دوم نسبت به Be, Zr, Mo, U, Li, Bi, K, Cu, ناهنجاری نشان داد که در بخش مرکزی محدوده قرار دارد. محدوده سوم نسبت به Sn, W, Fe, As, Cr, ناهنجاری نشان داد که در شمال محدوده واقع گردیده است. محدوده چهارم نسبت به Tl, P, Ce ZnTi, Sn, Cd, Au, Na, ناهنجاری نشان دادکه دربخش مرکزی محدوده قرار دارد. محدوده پنجم نسبت به Li, Au, Sr که در شمال محدوده قرار دارد ,Ba, W, Ca ,Mg که در بخش مرکزی محدوده قرار داردو محدوده ششم نسبت به Cu, Fe, و آلودگی ها بیشتر از نوع کشاورزی می باشد .